Beoordeel ook!

Familie en verpleeghuis

Beoordeling

Rapportcijfer: 7

Beoordelingen: 3
Werkplek
Sfeer en cultuur
Groei en ontwikkeling
Waardering
Salaris en extra’s
Werk en privé


Iedere werknemer heeft op basis van de Arbeidsomstandighedenwet (ook wel Arbowet genoemd) recht op een veilige en gezonde werkplek. Familie en verpleeghuis is verplicht een goed arbobeleid te voeren voor optimale arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers. Ook is Familie en verpleeghuis verplicht om samen te werken met een arbodeskundige en een bedrijfsarts. Tegelijkertijd is het de verantwoordelijkheid van de medewerker om op een veilige en gezonde manier gebruik te maken van de werkplek. Familie en verpleeghuis medewerkers geven op deze pagina inzage in hoe zij hun werkplek bij Familie en verpleeghuis ervaren. Belangrijke factoren in het kader van veiligheid en gezondheid zijn natuurlijk ook de cultuur (Familie en verpleeghuis medewerkers delen hun ervaringen over de cultuur) en het krijgen van erkenning en waardering (Familie en verpleeghuis medewerkers delen hier hun ervaringen over waardering).

 

Wet en werkplek Familie en verpleeghuis

De Nederlandse wet kent vele regelingen met betrekking tot de werkplek. Familie en verpleeghuis maar ook haar werknemers hebben op grond van deze regels zowel rechten als plichten. De regels gaan veel verder dan alleen het instellen van je bureau en je stoel. Zo zijn er bijvoorbeeld ook regels over het werken op hoogte, tillen, werken met gevaarlijke stoffen en licht, verse lucht en temperatuur op de werkplek. Familie en verpleeghuis moet naast het hebben van een arbobeleid haar medewerkers ook voorlichten en instructies geven voor het veilig en gezond werken. Medewerkers moeten deze instructies opvolgen en mogelijke gevaren melden.

 

MVO en werkplek Familie en verpleeghuis

De laatste jaren wordt er steeds meer druk gelegd op bedrijven om meer aandacht te hebben voor mens en milieu. Dit wordt ook wel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) genoemd. Het verband tussen MVO en de werkplek bij Familie en verpleeghuis is dat in de ‘Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties’ het thema Arbeidsomstandigheden is opgenomen als één van de kernthema’s. Kortom zonder een veilige en gezonde werkplek kan er geen sprake zijn van maatschappelijk verantwoord ondernemen.